Vedtægter

    

 

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUION FELSTEDHALLEN:

 

§ 1. 

Felstedhallen er en privat selvejende institution med hjemsted i Felsted, Aabenraa kommune. Dens formål er at drive en hal i Felsted, beregnet for udlejning til først og fremmest kommunens og omegnens beboere og foreninger.

 

§ 2.

Institutionen ejer bygningen, der er beliggende på lejet grund, matr. nr. 621, Felsted ejerlav og sogn, Sønderborgvej 129 tilhørende Aabenraa kommune.

Med hensyn til institutionens aktiver og passiver henvises i øvrigt til status.

 

§ 3 

Institutionens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra medlems-kredsen, ved lejeindtægter og offentlige tilskud, samt cafeteriadrift og anden virksomhed, der kan udføres i hallens faciliteter.

Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og iøvrigt til bedste for institutionen, f.eks til modernisering, udvidelser og lignende.

 

 § 4.

Som medlem af den selvejende institution ”Felstedhallen” kan optages enhver person eller forening/institution, der vedkender sig hallens vedtægter.

Hallens faste brugere, foreninger og institutioner samt Felsted Centralskole modtager efter anmodning et medlemsbevis vederlagsfrit.

Personer der ønsker at blive medlem, kan mod erlæggelse af det fastsatte kontingent blive medlem.

For at være stemmeberettiget på hallens generalforsamling, skal medlemsbeviset være afhentet personligt senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse under pkt. 4 på dagsordenen ”behandling af indkomne forslag”.

Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive sin stemme på general-

forsamlingen, samt blive valgt til bestyrelsen.

Ingen kan afgive mere end en stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

  

§ 5. 

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen.

Følgende afstemningsform skal benyttes:

Der opstilles kandidater til samtlige poster der er på valg, og dem der har fået flest stemmer er valgt.

Forslag til kandidater skal være skriftlige.

Der skal være skriftlig afstemning såfremt min. 3 stemmeberettigede ønsker dette.

Om sager der ikke er på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned og indkaldes med et varsel af mindst 14 dage i en lokal avis eller på sociale medier.

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden.

2.    Bestyrelsen aflægger beretning.

3.    Det reviderede regnskab forelægges til orientering og drøftelse.

4.    Behandling af indkomne forslag.

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

6.    Eventuelt.

 

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil.

 

§ 6. 

Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse og træffer eventuelt efter indstilling af bestyrelsen – beslutninger af mere indgribende betydning for institutionen, herunder salg af fast ejendom. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed, jfr. dog § 10 og §11.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

 

§ 7.

Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår med 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

Bestyrelsen er ved forfald selvsupplerende dog skal et evt. nyt bestyrelsesmedlem, indvalgt af bestyrelsen, godkendes på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen m.v., herunder dennes økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent eller mindst

3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. For at være beslutningsdygtig skal mindst 5 af bestyrelsens medlemmer være tilstede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på møderne passerede føres en protokol der underskrives af de deltagende medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Institutionen tegnes af institutionens formand eller i dennes fravær af næstformand, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom fordres dog underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter og afskediger halinspektøren.

Halinspektøren ansætter, efter godkendelse fra bestyrelsen det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af hallen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede.

Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

 

§ 8.

Ingen personer ansat ved institutionen kan være medlem af bestyrelsen.

Halinspektøren deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer samtidig som sekretær.

Bestyrelsen kan dog beslutte at afholde møder, hvori kun bestyrelses-medlemmerne deltager.

Bestyrelsen er ikke berettiget til at modtage honorar.

 

§ 9. 

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden 1. maj budget, driftspåtegning og status. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af institutionens revisorer. Bestyrelsen forelægger budget og regnskab til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

§ 10.

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages på generalforsamlingen med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

  

§ 11.

Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, med 3/4 af de fremmødte stemmer træffe beslutning om institutionens ophør, i hvilket fald institutionens formue skal anvendes til almennyttige formål af samme karakter i Aabenraa kommune.

 

 

Vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling d. 22. april 2015. 

 

 Godkendt af dirigent

_________________

Carsten Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket for kommentarer.